Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

Tuesday, 22 December 2020

श्रीगणपतितालम्
 🌹🌹 स्वामी प्रभात 🌹🌹

    🚩श्रीगणपतितालम् 🌷


(तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि

तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॥)


विकटोत्कटसुन्दरदन्तिमुखं

भुजगेन्द्रसुसर्पगदाभरणम् ।

गजनीलगजेन्द्रगणाधिपतिं

प्रणतोऽस्मिविनायकहस्तिमुखम् ॥ १॥


सुरसुरगणपतिसुन्दरकेशं

ऋषिऋषिगणपतियज्ञसमानम् ।

भवभवगणपतिपद्मशरीरं

जयजय गणपति दिव्य नमस्ते ॥ २॥


गजमुखवक्त्रं गिरिजापुत्रं गणगुणमित्रं गणपतिमीशप्रियम् ॥ ३॥


करधृतपरशुं कङ्कणपाणिं कबलितपद्मरुचिम् ।

सुरपतिवन्द्यं सुन्दरवक्त्रं सुन्दरचितमणिमकुटम् ॥ ४॥


प्रणमतदेहं प्रकटितकालं षष्ठिरि तालमिदं

तत्तत्षष्ठिरि तालमिदं तत्तत्षष्ठिरि तालमिदम् ॥ ५॥


लम्बोदरवरकुञ्जासुरकृतकुङ्कुमवर्णधरम् ।

श्वेतसश‍ृङ्गं मोदकहस्तं प्रीति सपनसफलम् ॥ ६॥


नयनत्रयवरनागविभूषितनानागणपति तं तत्तक्

नयनत्रयवरनागविभूषितनानागणपति तं तत्तक्

नानागणपति तं, तत्तक् नानागणपति तं तत्तक् नानागणपति तम् ॥ ७॥


धवलितजलधरधवलितचन्द्रं

फणिमणिकिरणविभूषितखड्गम् ।

तनुतनुविषहरशूलकपालं

हरहरशिवशिवगणपतिमभयम् ॥ ८॥


कटतटविगलितमदजलजलधितगणपतिवाद्यमिदं

कटतटविगलितमदजलजलधितगणपतिवाद्यमिदं

तत्तत् गणपतिवाद्यमिदं, तत्तत् गणपतिवाद्यमिदम् ॥ ९॥


तत्गदिं नं तरिगु तरिजनकु कुकुत्तद्दि कुकुतकिट डिंडिंगु डिगुनकुकुतद्दि

तत्त झं झं तरित ! त झं झं तरित तकतझं झं तरित ।

त झंझं तरित तरिदणत तरजुणुत जुणुदिमि टकटदिकुतरिगिटतों

टकि टकटदिकुतरिगिटतों टकि टकुदिकुतरिगिटतों तां ॥ १०॥


तक-तकिट-तकतकिट-तक-तकिटततों,

शशिकलितशशिकलितमौलिनं शूलिनम् ।

तक-तकिट-तक-तकिट-तक-तकिट-तत्तोम्,

विमलशुभकमलजलपादुकं पाणिनम् ।

धिक्तकिट-धिक्तकिट-धिक्तकिटतत्तों,

प्रमथगणगुणखचितशोभनं शोभितम् ।

धिक्तकिट-धिक्तकिट-धिक्तकिटतत्तों,

मृदुलभुजसरसिजभिपानकं पोषणम् ।

धकतकिट-थकतकिट-थकतकिटतत्तों,

पनसफलकदलिफलमोदनं मोदकम् ।

धिक्तकिट-धिक्तकिट-धिक्तकिटतत्तों,

प्रमथगुरुशिवतनयगणपति तालनम् ।

गणपति तालनं ! गणपति तालनम् !! ॥ ११॥


इति गणपतितालं सम्पूर्णम् ।


 (अगणितफणिफणमणिगणकिरणे

ररुनितनिजलनुरविधधवदन ।

धटधटलुटधलिकुलकलविनदो

गणपतिरधमतमिहदिशतनुः ॥


लम्बोदरवरकुञ्जावस्थितकुङ्कुमवर्णधरं

श्वेतश‍ृङ्गं बीनसुहस्तं प्रीति सपनसफलम् ।

नागत्रययुतनागविभूषण नानागणपति तन्ततं

नानागणपति तन्ततं नानागणपति तन्ततम् ॥)

🙏🌹ॐ गं गणपतये नमः 🌹🙏

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Your Ad Spot